Com crear i registrar una associació

Els documents necessaris per a inscriure’s en el Registre d’Associacions.

 • Dos exemplars de la instància de sol·licitud d'inscripció de l'associació.
 • Dos exemplars de l'acta fundacional, amb signatures en l'original de totes les persones promotores en els dos exemplars.
 • Fotocòpies acarades dels DNI de les persones fundadores, en el cas que alguna de les persones siga extracomunitària, fotocòpia acarada del passaport en vigor.
 • En cas que alguna de les persones promotores siga una persona jurídica, una certificació de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent en la que aparega la voluntat de constituir l'associació i formar part, així com la designació de la persona física que la representarà.
 • Relació de les persones components de l'òrgan provisional de govern, signada per totes elles.
 • Dos exemplars dels estatuts originals, signades en totes les seues fulles per les persones fundadores.
 • NO es paguen taxes per inscriure’s en els Registres de la Comunitat Valenciana i Benissa, en el Registre de la Nació SÍ que es paguen.

En funció de l'àmbit geogràfic en el qual realitze la seua activitat l'associació, haurà de registrar-se en uns registres o altres (Exemple: Si la vostra associació realitza activitats per tot el territori Nacional, haurà d'inscriure's primer en el RNA, posteriorment en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana i finalment en el RMA, en canvi si la vostra associació només realitza activitats en el municipi de Benissa, ha d'inscriure's en el de la Comunitat autònoma de València i en el de Benissa), en el següent ordre:

Registre per a aquelles associacions que realitzen la seua activitat per tot el territori Nacional. Els models per a la inscripció i més informació en el següent enllaç: https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/asociaciones/inscripciones-registrales-de-las-asociaciones

Registre destinat per a aquelles associacions que realitzen la seua activitat pel territori de la Comunitat Autònoma de València o que només ho realitzen en alguna de les seues províncies, en el cas de Benissa, si només la realitzara a la Província d'Alacant. Els models per a la inscripció i més informació en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=Z8F7PNpQ9y7nlLZpyhrfMLrD6PkQh6lG8B5YL60WzhDL6H9LpKdy!-1274222931!1338894624455?id_proc=83

Registre d'aquelles associacions que realitzen la seua activitat en el municipi de Benissa. La documentació a aportar en aquest cas, és la següent:

 • Estatuts de l'Associació.
 • Resolució amb el número d'inscripció en algun Registre General d'Associacions (el de la Comunitat Valenciana, el Nacional o altres registres públics).
 • Nom, DNI, telèfon i càrrec de les persones que ocupen els càrrecs directius.
 • Domicili Social.
 • Certificat del nombre de Socis i Sòcies.
 • Pressupost Anual.
 • Programa Anual d'activitats de l'any en curs.
 • Còpia del CIF.

Enllaç per inscriure’s en el Registre mitjançant Seu Electrònica:

https://benissa.sedelectronica.es/info.0

Passos a seguir una vegada estem en la Seu Electrònica de l’Ajuntament:

/ GOVERN OBERT / Participació Ciutadana / Exercici de Drets davant el Registre d’Associacions

*ENCARA QUE SE SOL·LICITEN 2 CÒPIES DE CADA DOCUMENT, US RECOMANEM FER 3 CÒPIES ORIGINALS I GUARDAR-VOS CÒPIA DE TOT

Quan l'associació haja rebut la resolució de la inscripció en el Registre d'Associacions, ha de sol·licitar el NIF a la Delegació d'Hisenda corresponent.

Documents a aportar:

 1. Model 036 emplenat.
 2. Còpia de la documentació presentada al Registre de les Associacions (estatuts, acta fundacional i resolució del Registre d'Associacions)
 3. Fotocopia DNI de la persona representant legal

Tramitació electrònica:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/InformadorCensal

Introducció

En aquest apartat podeu trobar informació de com crear i registrar una associació si sou un grup de persones amb interessos comuns. També com podeu demanar el certificat digital de la vostra associació amb el qual us podreu relacionar amb l’administració.

Si ja sou una associació registrada al Registre d’Associacions Municipal, podeu trobar informació molt útil com ara com demanar un espai municipal o una subvenció, els enllaços de la seu electrònica municipal més utilitzats per les associacions i també en identitat corporativa els logotips de l’Ajuntament per si heu de fer un cartell de la vostra activitat. En la zona de descàrregues teniu el certificat d’actualització de dades anual que, com sabeu, cal presentar al mes de gener de cada anualitat.

Sols heu de clicar en els títols de l’esquerra aquell que més us interessa:

COM CREAR I REGISTRAR UNA ASSOCIACIÓ
CERTIFICAT DIGITAL
ESPAIS MUNICIPALS
SUBVENCIONS MUNICIPALS
ENLLAÇOS DE LA SEU ELECTRÒNICA MÉS ÚTILS
IDENTITAT CORPORATIVA
DESCÀRREGUES
ENLLAÇOS D’INTERÉS
ALTRES TRÀMITS

Esperem els vostres suggeriments per anar incorporant aquella informació que us siga més útil.

Espais Municipals

Les associacions registrades a l'Ajuntament poden sol·licitar espais per a la realització de reunions o qualsevol altre acte, presentant sol·licitud per la Seu Electrònica. L'ajuntament disposa dels següents espais municipals:
 • Saló d’actes del Centre Cultural (cinema) – Aforament: 50
 • Sala de reunions del Centre d’Excel·lència – Aforament: 10
 • Sala de formació del Centre d’Excel·lència – Aforament: 37
 • Espai habilitat a l’exterior del Palau Sant Pere – Aforament: 100
 • Aula en planta baixa del Casal Jove – Aforament: 13
 • Aula en primera planta del Casal Jove – Aforament: 10
 • Sala d’exposicions del Casal Jove – Aforament: 30
La presentació de la sol·licitud s'ha de fer en el següent enllaç:

Subvencions Municipals

La concessió de subvencions nominatives a les diferents associacions estan previstes en els pressupostos municipals i venen regulades per unes bases d'acord amb l'article 28.1 de la Llei General de Subvencions.

L'objectiu d'aquestes subvencions és la realització d'activitats relacionades amb l'objecte de la subvenció que cada regidoria (esports, festes, cultura, serveis socials…) juntament amb l'associació dispose per a complir un determinat objectiu o realització d'activitats.Els projectes per als quals se sol·licita subvenció han de fomentar una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

RECORDA

 • La teua associació ha d'estar registrada en el Registre Municipal d'Associacions i haver presentat el Certificat d'actualització de dades de l'anualitat corresponent
 • Presenta la instància de justificació amb el model normalitzat que està en la Seu Electrònica.
 • Les activitats han d'estar relacionades amb l'objecte de la subvenció, detallades i desagregades per sexe en la justificació. Recorda que les activitats s'han de justificar amb aquesta dada, així que quan les realitzeu durant l'any, preneu nota de les dades desagregades d'homes i dones.
 • No es poden subvencionar begudes ni aliments excepte aquelles associacions que, per la seua naturalesa, ho impliquen en les seues activitats.
 • En el cas que se subvencione l'adquisició d'elements (samarretes, agendes…) o elements gràfics en paper o digitals (fullets, programes de mà, anuncis de premsa, cunyes radiofòniques…) haurà de constar en aquests el logotip i la col·laboració de l'Ajuntament i publicitar que l'activitat ha sigut subvencionada per l'Ajuntament de Benissa, acreditant amb evidències aquesta col·laboració.
 • S'utilitzarà un llenguatge igualitari en la documentació i materials, fomentant una imatge amb valors d'igualtat.
 • El període d'execució d'activitats és dones de l'1 de novembre de l'any anterior fins al 31 d'octubre de l'any en curs.
 • La justificació de la subvenció ha de presentar-se com a màxim fins al 31 d'octubre de l'any en curs.

Una vegada determinat l'objecte d'aquesta subvenció acordada amb la regidoria corresponent es comença per part de cada departament a tramitar l'expedient de concessió.

Aquest tràmit realitza un recorregut intern a l'Ajuntament per a poder acordar la seua concessió amb un expedient que posseeix informes del servei de la regidoria assignada a cada associació i, si l'informe és favorable, es dicta una resolució de concessió que es notifica a la representant de l'entitat subvencionada per la seu electrònica. (recordeu sempre revisar la vostra bústia electrònica en la Seu Electrònica).

Una vegada notificada la vostra associació de la subvenció concedida i realitzada l'activitat o compliment l'objectiu del projecte acordat amb la regidoria assignada, es presenta la justificació.

Aquest procediment està en la seu electrònica i es denomina Justificació subvenció concedida per acord Junta Govern Local.

En aquest procediment hi ha uns passos a seguir:

 • Pas 1- Identificació: Ací cal posar les dades de la vostra associació , tingueu a mà per exemple el número del CIF
 • Pas 2- Formulari. Aquest apartat té forma d'instància on cal anar emplenant les dades.

DETALL D'ALTRES INGRESSOS o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència. (Aquest apartat solament s'ha d'emplenar si la vostra associació té altres ingressos i subvencions per a la mateixa activitat)

COMPTE JUSTIFICATIU DE LES DESPESES SUBVENCIONADES.
Aquesta consta de dues parts: Memòria d'actuació i Memòria econòmica del cost de les activitats realitzades.

 • 1. Memòria d'Actuació: En aquest apartat cal anar emplenant les vostres activitats que estiguen incloses en la subvenció i incloure les dades desagregades per sexe, imports i resultats.
 • 2. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades: En aquest apartat es relaciona la documentació que hi ha adjuntar: Un quadre amb les dades de les vostres factures i també factures i justificants de pagament que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts.
 • 3. Documents: En aquest apartat es presenta la memòria econòmica i Les factures i justificants de pagament.

a) Memòria econòmica (quadre que es diu **Memoriaecono) empleneu amb les dades de les despeses que han generat les vostres activitats amb identificació de l'empresa creditora i del document, el seu import, data d'emissió i , en el seu cas, data de pagament.
b) Factures i justificants de pagament (pujar les factures i justificants de les vostres activitats subvencionades)

Si es tracta de pagaments en metàl·lic només s'admetran fins a un import de 1000 € i haurà d'incloure la factura el vaig rebre amb la seua signatura i el segell de l'emissor. El segell ha de contenir com a mínim el nom i el NIF de l'expenedor.
Els xecs que es presenten ha de portar l'extracte de l'entitat financera del càrrec en el compte de l'operació i quedar detallat el concepte de la despesa
Acabat aquest apartat , ja només queda la declaració i la signatura. Podeu també descarregar-vos el justificant de recepció d'haver presentat la vostra justificació.

Pas 4- Declaració
Pas 5- Signatura
Pas 6- Justificant de recepció

Punxa ací per a veure la instància de justificació de subvenció concedida
https://benissa.sedelectronica.es/info.0
i després segueix aquest recorregut:
/ ADMINISTRACIÓ GENERAL / Subvencions / Justificació subvenció concedida per acord JGL

Una vegada que sol·liciteu la justificació, es realitza un tràmit administratiu que contenen informes i, si són favorables, resolució que també se us notificarà amb la concessió de l'import corresponent que se us abonarà en el compte que consta en la fulla de manteniment de tercers que vau presentar a l'Ajuntament amb les vostres dades bancàries.

L'Ajuntament posseeix una Ordenança General de Subvencions que regula els procediments de concessió. Per exemple regula els requisits i obligacions de la persona o entitat beneficiària com pot ser estar al corrent en les obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

Punxa ací per a llegir l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Benissa: (posar enllaç a l'Ordenança adjunta)posar enllaç

Enllaços a la Seu Electrònica més útils

Us passem per ací una relació dels enllaços on soleu presentar documentació per la Seu Electrònica:

 • Presentació certificat d’actualització de dades anual (esteu obligades a presentar-lo en el mes de gener de cada any): https://benissa.sedelectronica.es/info.0

  / GOVERN OBERT / Participació Ciutadana / Exercici de Drets davant el Registre d’ Associacions

 • Instancia demanant alguna cosa (cadires, tallar un carrer...): https://benissa.sedelectronica.es/info.0

  / ADMINISTRACIÓ GENERAL / Secretaria General / Instancia General o sol·licitut d’ autorització

 • Per a demanar un espai municipal (per a fer reunions i/o activitats segons normativa covid vigent): https://benissa.sedelectronica.es/info.0

  / GOVERN OBERT / Participació Ciutadana / Sol·licitud d’ autorització per a la realització d’ activitats en instal·lacions municipals

 • Notificacions:

  Si teniu una notificació de l’Ajuntament, rebreu un correu que és un avís. Açò no és la notificació.
  Per a obrir-la, els usuaris han d’ accedir a la Seu Electrònica de Benissa, amb el certificat digital que van presentar a la sol·licitud, i anar a la Carpeta Electrònica i accedir a la “Bústia electrònica” per a rebre la notificació.
  https://benissa.sedelectronica.es/carpetaelectronica.4

Identitat Corporativa

En aquest apartat teniu a la vostra disposició els diferents logotips de l'Ajuntament per als vostres cartells o altres documents en els quals promocioneu algun acte o esdeveniment en el qual col·labore l'Ajuntament de Benissa.

Certificat Digital

Normalment, aquesta persona és el president o la presidenta de l’associació però podeu acordar que siga, per exemple, la persona que ostenta la secretaria de l’associació.
Per a traure's aquesta firma s’ha d’anar a l’OAC amb el DNI i la fan al moment. Aquest certificat és GRATUÏT.
Contacte OAC: Carrer Pare Andrés, 21, de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h oac@ajbenissa.es 965 73 11 12

Aquesta és com si fóra la firma de l’associació. Per aconseguir-la, cal signar electrònicament i per això fa falta el primer pas, el certificat de persona física de qui representa vostra associació.

Cal demanar-lo a l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Podeu demanar-lo en format targeta o format software, valoreu quin format s’adequa millor a la vostra associació.

Ací tens l’enllaç per a demanar-lo en format software que és el més econòmic:
https://www.accv.es/certificados/representante-software

I ací teniu l'enllaç per a demanar-lo en format targeta:
https://www.accv.es/certificados/representante-tarjeta/

Important! Elegir en DOCUMENTACIÓ A APORTAR, l’opció Associacions, Fundacions, Clubs, Partits Polítics, Sindicats...

Per aconseguir aquest certificat, tal com veu, també fa falta enviar uns DOCUMENTS I PAGAR UNA TAXA.

Els documents necessaris, que cal enviar en format PDF, JPG o altres formats admesos tal com indica la pàgina, són:

 • Còpia CIF associació
 • Certificat del Registre públic on conste inscrita, relatiu a la constitució, personalitat jurídica i nomenament i vigència del càrrec d’administrador o administradora o representant legal, expedit durant els 10 dies anteriors a la data de presentació del certificat. (Aquest document, si tenim les dades, podem fer-lo des de l’Ajuntament, si ens el demaneu en una instància)
 • Pagament de les taxes mitjançant targeta de crèdit en el Canal de Vendes de la ACCV

Una vegada enviada la documentació cal esperar que us envien un correu confirmant-vos que ja podeu descarregar el certificat de la vostra associació.

Si l’heu demanat en format targeta, la rebreu en el vostre domicili i cal anar a l’OAC per activar-la.

Eixe “Certificat segell electrònic d’entitat”, és el que cal utilitzar en la Seu electrònica per a demanar coses a l’Ajuntament.

A partir d’eixe moment, podreu amb eixe certificat comunicar-vos amb l’Ajuntament des de casa, per la Seu electrònica.

Us suggerim que comenceu a fer el primer pas si la persona que representarà l’associació no el té encara.

Cal apuntar-se la clau del certificat per a poder accedir, a un lloc on la trobeu quan la necessiteu.

Teniu en compte que, cada vegada que vulgueu canviar a la persona que us representa, cal canviar el certificat també.

Qualsevol dubte que us sorgisca a l'hora de la tramitació d'aquest certificat teniu en la web un correu o bé podeu trucar al telèfon 902 48 24 81.

Ara que ja teniu la firma de l’associació (enhorabona!) és tot molt més fàcil:
Si, per exemple, voleu demanar unes cadires, sols heu d'omplir una instància electrònica accedint amb el vostre certificat d’entitat (el de l’associació). És molt fàcil i ràpid i no haureu d'anar a l’OAC a portar-la.

Sede Electrónica de Benissa (sedelectronica.es)

En aquest cas, cal entrar en l’enllaç que us donem baix. És també molt fàcil, sols heu d'omplir les dades que demana el formulari. L’apartat també està a la dreta en gris i posa “FACTURA ELECTRÒNICA”.
MOLT IMPORTANT que doneu un correu electrònic i que mireu cada setmana perquè serà el mitjà on rebreu tota la informació de l’Ajuntament, les respostes a les vostres instàncies i sol·licituds, notificacions...

Sede Electrónica de Benissa (sedelectronica.es)

Enllaços d'interés

Aquests quaderns pràctics de la Fundació Horta Sud us poden servir d'ajuda, a continuació els teniu enumerats:
 • Cuadern pràctic de Modificació d’Estatuts i Assemblees Telemàtiques
 • Cuadern pràctic d’Ajuda a la població ucraïnesa
 • Cuadern pràctic Calendari fiscal per a associacions
 • Cuadern pràctic Convocatòries per a associacions
 • Cuadern pràctic Com fer front a les fake news
 • Cuadern pràctic Nou passos per a obtenir el Certificat Digital per a associacions
 • Cuadern pràctic El compliment de la protecció de dades en les associacions
 • Cuadern pràctic de les Obligacions fiscals de les associacions: l’Impost de Societats
 • Cuadern pràctic dels Passos per a la creació i gestió d’una associació
Enllaç quaderns Fundació Horta Sud: Útils Pràctics | Fundació Horta Sud – (fundaciohortasud.org)
Buscador d'ajudes, subvencions i beques Diputació d'Alacant (es va actualitzant cada poc temps): Ajudes, subvencions i beques | Seu Diputació Alacant (diputacionalicante.es)
Buscador d'ajudes, subvencions i beques Generalitat Valenciana (es va actualitzant cada poc temps): GVA Temes: Ajudes i subvencions

Altres tràmits

Comunicació de renovació de la junta directiva d’associacions, de federacions, confederacions i d’unions d’associacions
GVA.ES: Comunicació de renovació de la junta directiva d'associacions, de federacions, confederacions i d'unions d'associacions.
Sol·licitud d’inscripció en el registre de la modificació o l’adaptació dels estatuts de les associacions
GVA.ES: Sol·licitud d'inscripció en el registre de la modificació o l'adaptació dels estatuts de les associacions.