ASSOCIACIONS

Introdueix el nom de l'associació

Una associació és una agrupació de persones constituïdes per a realitzar una activitat col·lectiva d'una forma estable, organitzades democràticament, sense ànim de lucre i independents, almenys formalment, de l'Estat, dels partits polítics i de les empreses.

CARACTERÍSTIQUES

 • Grup de persones.
 • Objectius i/o activitats comunes.
 • Funcionament democràtic.
 • Sense ànim de lucre.
 • Independents.

No tindre ànim de lucre significa que no es poden repartir els beneficis o excedents econòmics anuals entre els socis, per tant, sí que es pot:

 • Tindre excedents econòmics en finalitzar l'any.
 • Tindre persones contractades en l'Associació.
 • Realitzar activitats econòmiques que puguen generar excedents econòmics.

Lògicament, aquests excedents hauran de reinvertir-se en el compliment dels fins de l'associació.

Els òrgans d'una associació han de ser, almenys, segons s'estableix en l'Art. 11 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, els següents:

ASSEMBLEA GENERAL

És l'òrgan on resideix la sobirania de l'associació i està formada per tots els socis/es. Les seues característiques fonamentals són:

 • Han de reunir-se, almenys una vegada a l'any, amb caràcter ordinari, per a aprovar els comptes de l'any que acaba, i el pressupost de l'any que comença.
 • Les sessions extraordinàries se celebraran per a la modificació dels estatuts i per a tot allò que es preveja en ells.
 • El quòrum necessari per a la constitució de l'Assemblea serà d'un terç dels associats/des, llevat que els estatuts prevegen una altra cosa.
 • Els acords de l'Assemblea General s'adoptaran per majoria simple de les persones presents o representades, és a dir, quan els vots afirmatius superen als negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada, és a dir, els vots afirmatius de la meitat més un de les persones presents o representades, per als acords relatius a dissolució de l'associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació.

Tot això sempre que els Estatuts no continguen previsió expressa en aquesta matèria.

JUNTA DIRECTIVA

L'òrgan de representació, que normalment s’anomena Junta Directiva, és l'encarregat de gestionar l'associació entre assemblees, i les seues facultats s'estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de l'associació, sempre que no requerisquen, conforme als Estatuts autorització expressa de l'Assemblea General.

El seu funcionament dependrà del que establisquen els Estatuts, sempre que no contradiguen l'article 11 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació:

'....4. Existirà un òrgan de representació que gestione i represente els interessos de l'associació, d'acord amb les disposicions i directives de l'Assemblea General. Només podran formar part de l'òrgan de representació els associats/des

Per a ser membre dels òrgans de representació d'una associació, sense perjudici Del que establisquen els seus respectius estatuts, seran requisits indispensables: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.'

D'altra banda, un dels grans canvis que va incorporar la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del Dret d'Associació en el seu article 11 és que permet que els membres de l'òrgan de representació puguen rebre retribucions en funció del seu càrrec, sempre que es faça constar en els estatuts i en els comptes anuals aprovats en l'Assemblea.

FUNCIONAMENT D'UNA ASSOCIACIÓ

Una vegada creada l'Associació, registrada la seua Acta Fundacional i els seus estatuts, l'associació haurà de portar al dia el LLIBRE D'ACTES, el LLIBRE DE SOCIS i els LLIBRES DE COMPTABILITAT, que es legalitzen en el Registre Mercantil corresponent (o davant notari).

Els llibres es poden comprar en les papereries i ja venen preparats per a poder ser legalitzats en el registre. No obstant això, també és possible portar aquests llibres ajudant-nos de l'ordinador. Per a això, haurem de legalitzar fulls solts amb numeració correlativa en el registre i utilitzar, posteriorment, aquests fulls per a imprimir els llibres a través de la impressora.

En el cas del Registre Mercantil, es podran portar, indistintament, llibres enquadernats o fulls solts, numerats correlativament, fins a un màxim de 500 per llibre.

Aquests llibres recullen les dades fonamentals de la vida de l'associació, i són el referent legal davant tercers i davant els mateixos socis, dels acords, composició, origen i destinació dels recursos econòmics de l'associació, d'ací la importància de tindre'ls al dia.

LLIBRE D'ACTES

Es tracta d'un llibre de fulls numerats, on es recolliran les sessions dels òrgans de govern de l'Associació, amb especial referència als acords adoptats. La seua ordenació en el Llibre serà cronològica, i en cas que deixàrem alguna fulla o part d'ella, sense escriure, l'anul·larem per a evitar anotacions que no responguen al desenvolupament de les sessions.

Les dades que haurà de contindre cada acta són els següents:

 • Òrgan que es reuneix
 • Data, hora i lloc de la reunió
 • Número de convocatòria (Primera o Segona)
 • Assistents (Dades nominals o numèriques)
 • Ordre del dia
 • Desenvolupament de la reunió amb els principals arguments lligats a les persones que els defensen
 • Acords adoptats
 • Sistema d'adopció dels acords i resultats numèrics
 • Signatura del/de la secretari/a i vist i plau del president/a.

Les actes s'han de recollir durant el desenvolupament de les sessions i presentar-se en la següent reunió de l'òrgan en qüestió per a la seua aprovació, per la qual cosa, normalment, el primer punt de l'ordre del dia consisteix en la lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior.

LLIBRE DE SOCIS

El Llibre de Socis és un registre de les altes i baixes de socis que es van produint en l'associació. En el format que venen les papereries, consta d'una sèrie de columnes per a recollir les dades del soci, les dates d'alta i baixa, el nombre de socis, etc. Cada soci ocuparà una fila.

El Llibre de Socis és un registre de les altes i baixes de socis que es van produint en l'associació. En el format que venen les papereries, consta d'una sèrie de columnes per a recollir les dades del soci, les dates d'alta i baixa, el nombre de socis, etc. Cada soci ocuparà una fila.

LLIBRES DE CONTABILITAT

Una associació està obligada a portar una comptabilitat que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat i les activitats realitzades, així com efectuar un inventari dels seus béns.

Aquestes obligacions comptables podem concretar-les en la necessitat de realitzar els següents documents:

 1. Un compte de pèrdues i guanys de cada exercici econòmic, que reflectirà el resultat d'aquest exercici per diferència entre els ingressos obtinguts i les despeses incorregudes durant aquest.
 2. Un balanç de situació al tancament de l'exercici, que reflectirà la situació patrimonial de l'entitat en aqueix moment.
 3. Una memòria que explique i detall, entre altres qüestions, les activitats realitzades.

Cal tindre en compte que en el cas d'aplicar la Llei 49/2002 estarem obligats a portar la comptabilitat adaptada al Pla General Comptable i la seua adaptació sectorial a les entitats sense finalitat lucrativa, i en el cas de realitzar activitats econòmiques caldria aplicar les obligacions comptables previstes en la legislació mercantil.

D'altra banda, hem de conéixer les obligacions fiscals, ja que no hem de caure en l'error de pensar que per ser entitats sense ànim de lucre no hem de rendir comptes a la Hisenda Pública.

La fiscalitat és una matèria complexa i, a més, amb constants canvis normatius, però hem d'assumir que existeix i que, per tant, hem de conéixer-la i aplicar-la.

En general, i depenent de la mena d'activitats que desenvolupem, les obligacions fiscals que haurem de conéixer són, bàsicament, les següents:

 • Declaracions censals
 • Impost de Societats
 • IVA
 • Retencions a compte de l'IRPF o de l'Impost de Societats.

L'IMPOST DE SOCIETATS

Què és l'Impost de societats?

Podríem dir que és una espècie de 'declaració de la renda' de la nostra associació on hem de reflectir tots els nostres ingressos i totes les nostres despeses i, en el seu cas, pagar l'impost corresponent sobre el benefici obtingut.

Quin tipus d'ingressos estan exempts de l'Impost de societats?

Hisenda 'ens permet' obtindre uns certs tipus d'ingressos sense haver de declarar-los, són les anomenades rendes exemptes, que bàsicament, són les següents:

 • Quotes de socis
 • Subvencions
 • Donatius

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL O D'ACCIDENTS

Sí, l'associació ha de tindre segur. El segur dependrà de molts factors: si tenim un local o no, del tipus d'activitats que realitzem, si tenim voluntaris, etc.

INVENTARI DE BÉNS

En l'inventari de béns de l'associació tracta de recollir en un document els “béns mobles no fungibles”, és a dir, allò que pot ser transportat sense grans dificultats i no pateix un desgast substancial en cada ús. Normalment, s'exclouen aquells béns de xicotet valor econòmic com a bolígrafs, folis o grapadores.

És aconsellable anotar la data d'adquisició i conservar les factures d'aquests.

Es considera tipus de béns mobles inventariables:

 • Els equips per a processos d'informació, com a ordinadors i altres màquines electròniques.
 • El mobiliari i equips d'oficina, per exemple, catifes i cortines, llums, rètols i indicadors, telèfons, calculadores, màquines d'escriure, fotocopiadores, etc.
 • Maquinària, per exemple, màquines de treball, d'assaig, aparells d'observació, de mesura, de manipulació de mostres, equips de cuina, electrodomèstics, etc.
 • Utillatge, com a utensilis o eines d'una certa entitat que poden utilitzar-se individualment o conjuntament amb la maquinària, elements de transport, amb motor o sense ell.
 • Fons Històric Artístic: pintures, escultures, gravats, fotografies, arts decoratives i sumptuàries, instruments científics.
 • Aplicacions informàtiques, excloent aquelles d'escàs import.
 • Un altre immobilitzat material: qualsevol no inclosos en els anteriors apartats com a equips d'àudio, vídeo i imatge, elements de seguretat, equips d'esport, instruments musicals, llibres (excepte aquells de poca importància, com els publicitaris o exempts d'utilitat per a l'associació), etc.
 • Ser elector/a i elegible d'acord amb el que es disposa en la legislació electoral.
 • Participar en la gestió municipal d'acord amb el que es disposa en les Lleis, i en el seu cas, quan la col·laboració amb caràcter voluntari dels veïns i veïnes siga interessada pels òrgans de govern i administració municipal.
 • Utilitzar, d'acord amb la seua naturalesa, els serveis públics municipals, i accedir als aprofitaments comunals, conforme a les normes aplicables.
 • Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la realització de les competències municipals.
 • Ser informat/a, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l'Administració municipal, en relació a tots els expedients i documentació municipal, d'acord amb el que es preveu en l'article 105 de la Constitució.
 • Demanar la consulta popular en els termes previstos en la Llei.
 • Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del corresponent servei públic, en el supòsit de constituir una competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
 • Dret a obtindre còpies i certificacions acreditatives dels acords de la Corporació Local i els seus antecedents, així com consultar els arxius i registres en els termes que dispose la legislació de desenvolupament de l'article 105, B) de la Constitució.
 • Aquells altres drets i deures establits en les Lleis.

Mapa Associatiu

Cerca i troba totes les Associacions

Categoria

Carregant dades...

Directori d'entitats

Si vols més informació pots descarregarte el Cens de les Associacions de Benissa apretant ací.